Home > Diensten > Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Gereedschap
(Betreft JVS Zonwering alsmede Vloeren-discount.nl)

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Vloeren-Discount.nl en JVS Zonwering B.V, verder te noemen de verhuurder.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen tot uiterlijk tien (10) dagen nadat de verhuurder de aanvaarding van de huurder heeft ontvangen.
2. Opgaven en specificaties van het gehuurde betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden door de verhuurder slechts bij benadering verstrekt.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door digitaal akkoord of ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst.

Artikel 4: Ter beschikking stelling van het gehuurde
1. Het gehuurde kan uitsluitend bij verhuurder aan de Heinen 22 te Ravenstein worden afgehaald op het overeengekomen tijdstip binnen de openingstijden van verhuurder. 2. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
5. Vanaf het moment van afhalen is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5: Staat en gebruik van het gehuurde
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen te maken in de huurovereenkomst in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften.
3. De huurder staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen en dergelijke.
4. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
5. Indien voor het gebruik van het gehuurde een vergunning nodig is, draagt de huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door partijen.
6. De huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te zullen betalen.
7. Indien de verhuurder de beschikking over het gehuurde wenst te verkrijgen voor keuring, onderhoud of reparatie geeft de verhuurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking.
8. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

Artikel 6: Teruggave na einde overeenkomst
1. De huurder dient het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het afhaal/aflever adres van verhuurder te Ravenstein voor 9:30 uur.
2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.

Artikel 7: Aansprakelijkheid huurder
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. De huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Indien ten laste van de huurder beslag wordt gelegd op het gehuurde en daar vloeien kosten uit voor de verhuurder, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
7. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
8. Indien en voor zover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Voor rekening van de huurder, die verhuurder dient te vrijwaren, komt evenwel:
- schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geld. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijd van het ontstaan van de schade;
- Het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
- Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
- Boetes, bekeuringen en/of kosten voor de verhuurder, die voortvloeien uit door de huurder op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
- Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 8: Schade en verlies
1. In geval van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde zal de door of namens verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde rechtstreeks voor rekening van de huurder komen. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door verhuurder.
2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500,- bedragen heeft de huurder het recht een eigen of contraexpertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
3. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
4. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
5. Indien na vermissing reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en het gehuurde later alsnog door de huurder wordt teruggevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door de verhuurder in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

Artikel 9: Aansprakelijkheid verhuurder
1. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.
3. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de huurder, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.
4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 10: Betaling en zekerheid
1. Tenzij contante betaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. De waarborg bestaat uit het te verwachten huurbedrag, de eventuele kosten van de afkoopregelingen/verzekeringen en het bijbehorende borgbedrag.
2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag voor de periode dat de huurder met betaling in verzuim is.
3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
4. De eventueel betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het gehuurde feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd.
5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.
7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder de besloten vennootschap JVS Zonwering B.V. gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.
8. Indien de huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens de verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 11: Beëindiging van de huurovereenkomst
1. Indien de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen en zijn alle vorderingen van verhuurder op huurder direct en in hun geheel opeisbaar. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 12: Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan: staking, werkonderbreking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 13: Privacy
1. De persoonsgegevens van de huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking zal zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder:
- uitvoering geven aan de huurovereenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) het verstrekken van gegevens aan verzekeringsmaatschappijen in het kader van de tussen hen en de verhuurder gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, dan wel in het kader van fraude- en criminaliteitsbeheersing;
- de huurder optimale service verlenen.
- het verstrekken van gegevens aan JVS Zonwering B.V.. JVS Zonwering B.V. zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. JVS Zonwering B.V. gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door JVS Zonwering B.V., zie: privacy verklaring.
2. De verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting de verhuurder tot verdere opslag verplicht.
3. De verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens de vertrouwelijkheid in acht neemt.
4. De verhuurder zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en de huurder de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.
5. De verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.
6. De verhuurder zal de huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens en de huurder in dat kader van alle relevante informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
7. De verhuurder zal de huurder bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op huurder rusten.
8. Verhuurder respecteert de privacy van huurder en zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van huurder te beschermen.
9. Op al onze verhuringen geldt onze privacy verklaring.

Artikel 14: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant

 

Op zoek naar vloeren? Dan bent u bij JVS Zonwering aan het goede adres!
Contact
JVS Zonwering BV
De Heinen 22
5371 MJ Ravenstein (Nederland)
(mogelijk in navigatie: Huisseling)
 
Telefoon:
+31 (0) 486 850 119
(voorkeur via e-mail)
Website:
www.vloeren-discount.nl
E-Mail:
Copyright © 2024 JVS Zonwering - Alle rechten voorbehouden